Vyhrajte iPhone X a dalších 50 skvělých cen v soutěži s DIGI TV. Stačí správně odpovědět na 3 jednoduché otázky, vyplnit kontaktní údaje, souhlasit s pravidly. Třeba se štěstí usměje právě na Vás.

Registrace do soutěže byla ukončená.

O co soutěžíme:

1×

Hlavní výhra:
iPhone X 64GB Vesmírně šedý
+ televize DIGI2GO v mobilu na rok zdarma

3×

Sluchátka Beats PowerBeats3
Wireless Ostře žlutá

5×

Xiaomi Power Bank
16000 mAh Silver

42×

Kupón na 1 měsíc
mobilní připojení DIGI2GO zdarma

Kompletní pravidla soutěže:

Úplná pravidla soutěže o iPhone X a další výhry

I. Preambule

 1. Tato pravidla soutěže o iPhone X a další výhry (dále jen „soutěž“ a „pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže.
 2. Pořadatelem soutěže je DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 046 68 529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099 (dále jen „DIGI“ nebo „Pořadatel“).
 3. DIGI je oprávněna prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o soutěži a jejích podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují pravidla soutěže.

II. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 23. 4. 2018 do 20. 5. 2018 (dále jen „Soutěžní období“).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná (dále jen „Účastník“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou zařazeny do soutěže. Výhra nebude udělena Účastníkovi, který poruší pravidla soutěže nebo kterému k Výhře dopomohlo jeho úmyslné podvodné nebo nekalé jednání. Před převzetím Výhry je Pořadatel oprávněn požadovat identifikaci a ověření údajů Výherce, včetně věku, předložením průkazu totožnosti.
 4. Účastí v soutěži vyslovuje Účastník souhlas s pravidly soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit nesouhlas s pravidly soutěže, v takovém případě jeho účast v soutěži zaniká dnem doručení nesouhlasu. Nesouhlas lze vyjádřit do konce období, ve kterém soutěž probíhá. V případě nesouhlasu Účastník nebude zařazen do slosování.

IV.  Účast v soutěži

 1. Účastník se zapojí do soutěže, pokud v soutěžním období navštíví webovou stránku soutez.novadigitv.cz, odpoví na všechny položené soutěžní otázky, řádně vyplní osobní údaje v registračním formuláři v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailová adresa a vysloví souhlas s podmínkami soutěže.
 2. Soutěžní otázky se vztahují ke službám poskytovaným Pořadatelem, přičemž na každou otázku je správná pouze jedna odpověď. Pro zařazení do slosování o Výhru je nutné správně odpovědět na všechny položené otázky.
 3. Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže či registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebo obsahující chybné či nesprávné údaje nebudou zařazeny do slosování.

V. Výhra

 1. Hlavní výhrou v soutěži je iPhone X 64 GB Space Grey, včetně přístupu k internetové televizi DIGI2GO na 12 měsíců v telefonu zdarma (dále jen „Hlavní výhra“). Další výhry jsou:
  1. 3x Sluchátka Beats PowerBeats3 Wireless;
  2. 5x Xiaomi Power Bank 16000 mAh;
  3. 42 x internetová televize DIGI2GO na 1 měsíc zdarma.

(Hlavní výhra a další výhry společně také „Výhra“)

 1. Účastníci berou na vědomí, že hodnotu výhry nelze uplatnit v hotovosti. Na výhru není právní nárok.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být předány Výhercům v souladu s těmito pravidly.

VI. Slosování

 1. O Výhře rozhoduje náhodný výběr (slosování) provedený prostřednictvím elektronického zařízení Pořadatele ze všech Účastníků splňujících podmínky soutěže. O slosování bude pořízen protokol nebo jiný záznam, který bude potvrzen osobami odpovědnými za slosování a dozorující osobou. Slosování není veřejné.
 2. Do slosování nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni slosování mají vůči DIGI jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi Účastníkem a DIGI.
 3. Slosování proběhne do dvou týdnů ode dne ukončení soutěže.
 4. Účastníci se mohou účastnit soutěže pouze jednou, vyhrát mohou pouze jednou.
 5. Výherce bude o výhře informován do jednoho týdne po slosování prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v registračním formuláři. Nepodaří-li se Výherce kontaktovat telefonicky, bude mu odeslán informační e-mail o Výhře se žádostí o zpětný kontakt. Výherce je povinen kontaktovat Pořadatele do jednoho týdne ode dne odeslání informativního e-mailu za účelem dohodnutí podmínek předání Výhry. Po uplynutí uvedené lhůty propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 6. Hmotná výhra bude zaslána výherci na náklady Pořadatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Adresa pro zaslání Výhry musí být na území ČR. V případě, že se Výhra vrátí Pořadateli nedoručená, bude na žádost Výherce a po uhrazení ceny za odeslání opětovné zásilky Výhra zaslána opakovaně. V případě, že se ani tak nepodaří Výhru doručit, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

VII. Osobní údaje

 1. Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v soutěži zpracovává DIGI jeho osobní údaje za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a oznámení Výhry. Za tímto účelem po dobu soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává DIGI osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě výherce také doručovací adresa).
 2. DIGI je oprávněna zveřejnit jméno a příjmení Výherce na svých webových stránkách a prostřednictvím sociálních médií.
 3. Vyplněním registračního formuláře bere Účastník na vědomí a souhlasí, že může být kontaktován Pořadatelem prostřednictvím uvedených kontaktních údajů za účelem seznámení se službami poskytovanými DIGI a zjištění zájmu Účastníka o tyto služby, a to do 6 měsíců ode dne registrace. Vůči tomuto postupu je Účastník oprávněn uplatnit námitku, a to oznámením zaslaným písemně na poštovní adresu Pořadatele, e-mailem na adresu: [email protected], nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů Zákaznické linky.
 4. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporou s příslušnými právními předpisy, je oprávněn požádat DIGI o vysvětlení a/nebo požadovat, aby DIGI závadný stav odstranila. Účastník má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt zde: https://cz.digi.tv/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové a jiné povinnosti vůči státu vyplývající z Výhry; výjimkou je daňová povinnost ve formě 15% srážkové daně z příjmu fyzických osob, kterou za výherce uhradí DIGI.
 2. Pořadatel neodpovídá za vady Výher ani nenese odpovědnost za případné škody způsobené Výhercům v souvislosti s užíváním Výhry. Reklamace Výhry je vyloučena, Pořadatel neposkytuje záruku na Výhru.
 3. Pořadatel si v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických, legislativních či provozních důvodů) vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit nebo změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže. V takovém případě je ukončení soutěže či změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách novadigitv.cz.

V Praze dne 20. 4. 2018